Hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản

Bộ Công Thương đồng hành cùng nông dân trong tiêu thụ nông sản Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp hỗ trợ tiêu thụ hàng hoá vùng miền núi

Đây là một trong những yêu cầu tại văn bản số 381/VPCP-NN ngày 17/1/2024 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững.

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản

Văn bản nêu rõ, ngày 30/12/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 (lần thứ 5) đã diễn ra với chủ đề: “Nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông mới xanh, bền vững”.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương xây dựng các vùng nguyên liệu, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường; đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong từng vùng và giữa các vùng, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”; nghiên cứu chính sách hỗ trợ nông dân tại các vùng chuyên canh tham gia chương trình đào tạo có chứng chỉ để sản xuất ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu mới của thị trường.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tập huấn, truyền thông, nâng cao nhận thức cho nông dân, đổi mới tư duy sản xuất từ “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp” theo chuỗi giá trị nông sản,…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn; bố trí và cân đối nguồn ngân sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn lực phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho phân bổ và tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể; tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá triển khai thực hiện pháp luật về kinh tế tập thể;…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, thông minh, về khoa học kỹ thuật, kinh tế, thị trường, pháp luật, chuyển đổi số, kinh tế số; nâng cao năng lực quản trị kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã….

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản; phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã về thương mại điện tử theo chủ đề phù hợp với lĩnh vực hàng hóa kinh doanh, kỹ năng bán hàng trực tuyến, tổ chức các hoạt động festival, triển lãm các sản phẩm nông nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu cơ chế, chính sách, phối hợp, hỗ trợ Hội Nông dân Việt Nam trong triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, rà soát chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân, phát huy giá trị, phẩm chất tốt đẹp của người nông dân, tích cực xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế;…Source link