Đề xuất sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định AKFTA

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2022/NĐ-CP (Nghị định số 119) của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc (Hiệp định AKFTA) giai đoạn 2022-2027.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, việc ban hành Nghị định số 119 đã thực hiện theo đúng lộ trình cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo quy định của Hiệp định AKFTA và theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, và góp phần hỗ trợ công tác thống kê hải quan về xuất nhập khẩu, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường kinh doanh minh bạch về thuế suất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định AKFTA được các nước ASEAN và Hàn Quốc ký kết vào ngày 22/11/2015. Đồng thời, ngày 22/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 150/NQ-CP, trong đó nêu rõ:

“Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc.

Điều 2. Bộ Công Thương phổ biến Kế hoạch thực hiện Nghị định thư trên đến các Bộ, cơ quan liên quan; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, nêu rõ thời điểm hiệu lực và nghĩa vụ thực hiện cam kết của Việt Nam đối với Nghị định thư nêu trên bắt đầu từ ngày Việt Nam thông báo hoàn thành thủ tục trong nước”.

Đề xuất sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định AKFTA

Theo kế hoạch thực hiện nghị định thư thứ 3, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119 về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện cam kết tại Hiệp định AKFTA.

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện Nghị định số 119 được áp dụng ổn định và không có vướng mắc phát sinh. Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119 chỉ sửa đổi bổ sung các điều khoản liên quan để thực hiện cam kết thuế tại nghị định thư thứ 3. Các điều khoản cụ thể:

Thứ nhất, ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất AKFTA) để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2023 – 2027.

Thứ hai, cột “Thuế suất AKFTA (%)”: Thuế suất áp dụng từ ngày 28 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.

Thứ ba, đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan gồm một số mặt hàng thuộc các nhóm hàng 04.07, 17.01, 24.01, 25.01, thuế suất AKFTA trong hạn ngạch là mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này, thuế suất AKFTA ngoài hạn ngạch là mức thuế suất quy định tại Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ngoài hạn ngạch ban hành kèm theo Nghị định này. Thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với hàng hóa không thuộc Danh mục nêu trên thì áp dụng theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu. Danh mục và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương.Source link